S/Titulo (Cruzeiro Seixas (1920/...))

This article wasn't yet translated.


Serigrafia 27,5x45 cm